Docker – instalacja w systemie Linux (Ubuntu)

Podstawowe informacje

Aby rozpocząć zabawę z Dockerem, użyjemy instancji Ubuntu. Możesz użyć Oracle Virtual Box, aby skonfigurować wirtualną instancję Linuksa lub możesz pracować na systemie produkcyjnym.

Aby zainstalować Docker, musimy wykonać poniższe kroki.
Krok 1 – Przed zainstalowaniem Dockera musisz najpierw upewnić się, że masz prawidłową wersję jądra Linux. Docker jest przeznaczony do działania tylko w jądrze Linuksa w wersji 3.8 i wyższej. Możemy to zrobić, uruchamiając następujące polecenie.

uname

Ta metoda zwraca informacje systemowe o systemie Linux.

Opcje
a – Służy do wyświetlenia informacji o systemie.

Zwracana wartość:
Ta metoda zwraca następujące informacje w systemie Linux:

 • nazwa jądra
 • nazwa węzła
 • wydanie jądra
 • wersja jądra
 • maszyna
 • edytor
 • platforma sprzętowa
 • system operacyjny

Przykład

uname –a

Wynik
Po uruchomieniu powyżej polecenia otrzymamy następujący wynik:

Linux Linux 4.15.0-43-generic #46-Ubuntu SMP Thu Dec 6 14:45:28 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Z danych wynika, że wersja jądra Linuksa ma wersję 4.15.0-43, która jest wyższa niż wersja 3.8, więc możemy zacząć.

Odinstaluj stare wersje

Starsze wersje Dockera nosiły nazwę docker, docker.io lub docker-engine. Jeśli są zainstalowane, odinstaluj je poleceniem:

$ sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Zainstaluj za pomocą repozytorium

Przed zainstalowaniem Docker Engine – Community po raz pierwszy na nowym komputerze-hoście, musisz skonfigurować repozytorium Dockera. Następnie możesz zainstalować i zaktualizować Dockera z repozytorium.

Ustaw repozytorium

1. Zaktualizuj pakiety

$ sudo apt-get update

2. Zainstaluj pakiety, aby umożliwić aptowi używać repozytorium przez HTTPS:

$ sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common

3. Dodaj oficjalny klucz GPG Dockera:

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

4. Sprawdź, czy masz teraz klucz z odciskiem palca 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88, sprawdź 8 ostatnich znaków odcisku palca.

$ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
  
pub  rsa4096 2017-02-22 [SCEA]
   9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88
uid      [ unknown] Docker Release (CE deb) <docker@docker.com>
sub  rsa4096 2017-02-22 [S]

5. Użyj następującego polecenia, aby skonfigurować repozytorium. Aby dodać repozytorium nightly lub testing, dodaj słowo nightly lub test (lub oba) po słowie stable w poniższych poleceniach.

$ sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

Uwaga: Powyższa komenda lsb_release -cs zwraca nazwę twojej dystrybucji Ubuntu, na przykład xenial. Czasami w dystrybucji takiej jak Linux Mint może zaistnieć potrzeba zmiany $ (lsb_release -cs) na nadrzędną dystrybucję Ubuntu. Na przykład, jeśli używasz Linux Mint Tessa, możesz użyć bionic.

Zainstaluj  DOCKER – COMMUNITY

1. Zaktualizuj pakiety

$ sudo apt-get update

2. Zainstaluj najnowszą wersję Docker Engine – Community i containerd.

$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

3. Aby zainstalować określoną wersję Docker Engine – Community, wyświetl listę dostępnych wersji w repozytorium, a następnie wybierz i zainstaluj:

$ apt-cache madison docker-ce

 docker-ce | 5:18.09.1~3-0~ubuntu-xenial | https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages
 docker-ce | 5:18.09.0~3-0~ubuntu-xenial | https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages
 docker-ce | 18.06.1~ce~3-0~ubuntu    | https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages
 docker-ce | 18.06.0~ce~3-0~ubuntu    | https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial/stable amd64 Packages
 ...

na przykład wersję 5: 18.09.1 ~ 3-0 ~ ubuntu-xenial zainstalujemy tak:

$ sudo apt-get install docker-ce=5:18.09.1~3-0~ubuntu-xenial docker-ce-cli=5:18.09.1~3-0~ubuntu-xenial containerd.io

4. Sprawdźmy czy wszystko działa

$ sudo docker run hello-world

To polecenie pobiera obraz testowy i uruchamia go w kontenerze. Po uruchomieniu kontener drukuje komunikat informacyjny.

 

To tyle. Docker zainstalowany!!!

To top