Co to jest JavaScript?

Javascript thumbnail

Witaj w moim wpisie na temat podstaw języka JavaScript! W dzisiejszych czasach JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Można go wykorzystać do tworzenia aplikacji internetowych, gier, a nawet aplikacji mobilnych. W tym wpisie omówię podstawowe zagadnienia dotyczące języka JavaScript, a także przedstawię kilka przykładów kodu.

Co to jest JavaScript?

JavaScript to język programowania, który jest wykorzystywany w przeglądarkach internetowych do tworzenia interaktywnych stron internetowych. Język ten został stworzony w 1995 roku przez Brendana Eicha, a od tego czasu stał się jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie.

Podstawowe typy danych w JavaScript

JavaScript posiada kilka podstawowych typów danych, w tym:

  • String: ciąg znaków, np. „Hello, World!”.
  • Number: liczba, np. 42 lub 3.14.
  • Boolean: wartość logiczna, np. true lub false.
  • Undefined: wartość oznaczająca brak wartości.
  • Null: wartość oznaczająca brak wartości.
  • Object: obiekt, który może zawierać właściwości i metody.

Zmienne w JavaScript

Aby przechowywać wartości w JavaScript, musimy użyć zmiennych. Zmienna to po prostu nazwa, która odnosi się do pewnej wartości. Aby utworzyć zmienną w JavaScript, użyjemy słowa kluczowego var, let lub const. Oto przykład:

var age = 30;
let name = "John";
const PI = 3.14;

W powyższym przykładzie utworzyliśmy trzy zmienne: age, name i PI. Zmienna age przechowuje wartość liczbową 30, zmienna name przechowuje ciąg znaków „John”, a zmienna PI przechowuje wartość stałej, która nie może być zmieniona.

Funkcje w JavaScript

Funkcje w JavaScript służą do wykonywania określonych działań. Mogą one przyjmować argumenty i zwracać wartości. Oto przykład funkcji, która dodaje dwie liczby:

function dodaj(a, b) {
  return a + b;
}

var wynik = dodaj(2, 3);
console.log(wynik); // 5

W powyższym przykładzie utworzyliśmy funkcję o nazwie dodaj, która przyjmuje dwa argumenty a i b. Funkcja zwraca sumę tych dwóch liczb za pomocą słowa kluczowego return. Następnie wywołaliśmy tę funkcję, przekazując jej argumenty 2 i 3, a wynik zapisaliśmy w zmiennej wynik.

Pętle w JavaScript

Pętle służą do powtarzania określonych działań wielokrotnie. W JavaScript mamy kilka rodzajów pętli, w tym for, while i do...while. Oto przykład pętli for:

for (var i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(i);
}

W powyższym przykładzie utworzyliśmy pętlę for, która wykonuje się pięć razy. Zmienna i inicjowana jest wartością 0, następnie pętla wykonywana jest dopóki i jest mniejsze niż 5, a na końcu każdej iteracji zmienna i jest inkrementowana o 1.

Warunki w JavaScript

Instrukcje warunkowe pozwalają nam na wykonywanie określonych działań tylko wtedy, gdy spełniony jest określony warunek. W JavaScript mamy instrukcje warunkowe if, else if i else. Oto przykład instrukcji warunkowej if:

var wiek = 18;

if (wiek >= 18) {
  console.log("Jesteś pełnoletni.");
} else {
  console.log("Nie jesteś pełnoletni.");
}

W powyższym przykładzie mamy instrukcję warunkową if, która sprawdza, czy zmienna wiek jest większa lub równa 18. Jeśli warunek jest spełniony, wyświetlamy komunikat „Jesteś pełnoletni”. W przeciwnym razie wyświetlamy komunikat „Nie jesteś pełnoletni”.

Podsumowanie

W tym wpisie omówiłem podstawowe zagadnienia dotyczące języka JavaScript, w tym typy danych, zmienne, funkcje, pętle i instrukcje warunkowe. Mam nadzieję, że ten wpis był dla Ciebie pomocny i że nauczyłeś się podstaw języka JavaScript. Pamiętaj, że jest to tylko wstęp do tego języka, a JavaScript ma wiele więcej do zaoferowania.

To top